Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů fyzické osoby, které je nezbytné pro splnění smlouvy správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, a které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem osobních údajů je společnost COM Electric s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina, identifikační číslo 04916646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 92594.

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina, adresa elektronické pošty brno@comelectric.cz , telefon + 420 515 917 825.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Právní rámec

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

a. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

b. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o smlouvě a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce účetní služby, poskytovatelé IT hostingu a software, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb, jiné třetí strany, které pro správce vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými má správce uzavřenu odpovídající smlouvu.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro jednání o smlouvě, uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.